NOTIFICACIÓN de acordo co DL núm.196, do 30-06-2003  Amable visitante,  de acordo co art.13 do DL núm.196 do 30-6-2003, desexamos informalo de que os seus datos persoais, incluído o enderezo de correo electrónico, que vostede enviará espontaneamente ao enderezo de correo electrónico: info(@)mueblesvarela.com ou a través dun dos formularios presentes neste sitio, serán obxecto de tratamento por parte de Mobles Varela no respecto da normativa citada anteriormente.  Segundo as normas do DL núm. 196/2003, o tratamento dos datos efectúase no respecto dos principios de corrección, lexitimidade, transparencia e de tutela da súa reserva e dos seus dereitos.

Mobles Varela desexa informar ao cliente do seguinte:
Os datos persoais do cliente comunicados con ocasión de relacións comerciais e/ou polo desenvolvemento de actividades promocionais ou na formación de relacións contractuais, serán tratados:  a) Con fins funcionais para o cumprimento de obrigas fiscais, contables e de lei; con fins de simple intercambio de información e de contactos de natureza comercial, é dicir, para a xestión de negociacións precontractuais en función dunha eventual solicitude da súa parte de aproveitar as ofertas de Mobles Varela; con fins de cumprimento das obrigas que emanen dos contratos estipulados coa clientela; para o abastecemento de produtos e accesorios, asistencia, substitución, reparación inclusive postvenda; xestión e administración de clientela, pedidos, envíos, emisión de facturas ou control de solvencia.  b) Con fins relacionados coa actividade comercial (mercadotecnia e publicidade, actividades promocionais e información sobre futuras iniciativas comerciais, innovación dos servizos ofrecidos).

Art.7  (Dereito de acceso aos datos persoais e outros dereitos). 
1. O interesado ten dereito a obter a confirmación da existencia ou non de datos persoais que se refiran á súa persoa, malia non estaren aínda rexistrados, e á súa comunicación en forma intelixible.

2. O interesado ten dereito a obter a indicación:  a) da orixe dos datos persoais,  b) dos fins e modalidades do tratamento,  c) da lóxica aplicada no caso de tratamento efectuado coa axuda de instrumentos electrónicos,  d) dos extremos identificativos do titular, dos responsables e do representante designado de acordo co artigo 5, punto 2,  e) dos suxeitos e das categorías de suxeitos aos que se lles poden comunicar os datos persoais ou que poden chegar a coñecelos na calidade de representante designado no territorio do Estado, de responsables ou encargados.

3. O interesado ten dereito a obter:  a) a actualización, a rectificación ou ben, cando lle interese, a integración dos datos,  b) a cancelación, a transformación de forma anónima ou do bloqueo dos datos tratados violando a lei, incluídos aqueles cuxa conservación non é necesaria en relacións aos fins polos que foron recollidos ou tratados sucesivamente,  c) a atestación de que as operacións das letras a) e b) foron postas en coñecemento, tamén no que refire ao seu contido, daqueles a quen lle foron comunicados ou difundidos os datos, excepto no caso de que tal cumprimento se revele imposible ou comporte un uso de medios manifestamente desproporcionado con respecto ao dereito tutelado.

4. O interesado ten dereito a oporse, en todo ou en parte:  a) por motivos lexítimos, ao tratamento dos datos persoais que se refiren á súa persoa, aínda que sexan pertinentes para o fin da súa recolección;  b) ao tratamento de datos persoais que se refiren á súa persoa con fins de envío de material publicitario ou de venda directa ou para o cumprimento de investigacións de mercado ou de comunicación comercial.   Para exercer os dereitos previstos no art. 7 do DL 196/2003, resumidos máis arriba, o interesado deberá enviar unha solicitude escrita dirixida a:
Rúa Outeiro, 3, 36540 Silleda – Pontevedra